Lose_Life

57 tekstów – auto­rem jest Lo­se_Li­fe.

Kochasz mnie, czy te­raz już tyl­ko całujesz? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 czerwca 2013, 18:21

Źle,gdy pi­sarz utożsa­mia się z Bo­giem.Dob­rze,gdy bie­rze od­po­wie­dzial­nośc za to,co stworzył. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2012, 23:09

Cel opiera się na wal­ce z sobą i pop­rzedzających go marzeniach. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 października 2011, 10:20

Świat fun­kcjo­nuje na za­sadzie wymiany.
Ta­ki in­ny rodzaj alchemi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 lipca 2011, 20:47

By całość ob­ra­zu i je­go piękno było widzial­ne,naj­ważniej­sze są de­tale i kształty tworzące je­go całość.
Ma­luj swo­je życie tak,żeby tych kształtów w nim nie brakowało. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lutego 2011, 21:43

Na­wet tam,gdzie nie ma przes­trze­ni myśli podróżują. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 lutego 2011, 22:01

Gdy­by marze­nia kwitły,wyglądałabym jak bukiet. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 27 stycznia 2011, 19:03

Szu­kaj w życiu rzeczy które spra­wiają,że płaczesz.Dzięki nim możesz słusznie naz­wać się człowiekiem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 stycznia 2011, 17:20

Słaby­mi pun­kta­mi sa zaz­wyczaj te najmocniejsze. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2011, 17:16

Ar­tystą jest się dla­tego,że się czu­je coś,cze­go in­ni nie zauważają. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 8 stycznia 2011, 11:09
Lose_Life

Znajdziecie tu twórczość głównie moja własną ale także z pamiętnika mojej siostry (^-^) 28264009 GG

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lose_Life

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność

6 lutego 2017, 14:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobroć pełza tam, gdzie [...]

31 stycznia 2017, 14:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobroć pełza tam, gdzie [...]

31 stycznia 2017, 00:04onejka sko­men­to­wał tek­st Dobroć pełza tam, gdzie [...]